Regulamin

REGULAMIN

 1. Szkolenia mają na celu propagowanie nowoczesnych metod stosowanych w fizjoterapii.
 2. Uczestnicy kursu otrzymają certyfikaty potwierdzające odbycie szkolenia.
 3. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz wpłata zaliczki w wysokości uzależnionej od rodzaju szkolenia. Aby zostać wpisanym na listę uczestników, należy przesłać w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia potwierdzenie wpłaty zaliczki drogą elektroniczną (e-mail). Nieprzesłanie potwierdzenia wpłaty zaliczki może być powodem opóźnienia we wpisaniu na listę uczestników, a w przypadku pełniej grupy – utrata miejsca na liście uczestników.
 4. Pozostałą wpłatę za szkolenie należy uiścić na rachunek bankowy podany w mailu zwrotnym w terminie do 6 tygodni przed dniem rozpoczęcia szkolenia, pod rygorem skreślenia z listy uczestników.
 5. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w kursie istnieje możliwość zwrotu wpłaty za kurs, z tym, że:
 • w razie rezygnacji do 4 tyg. przed rozpoczęciem kursu potrąca się kwotę w wysokości 50% wpłaty.
 • w razie rezygnacji do 2 tyg. przed rozpoczęciem potrąca się 100% wpłaconej sumy.
 1. Rejestracja na nośnikach elektronicznych treści i przebiegu szkolenia przez jego uczestników, dopuszczalna jest wyłącznie za zgodą prowadzącego szkolenie.
 2. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym adresu email do przesyłania informacji o kursach/szkoleniach oraz informacji handlowych.
 3. Wszelkie protesty i reklamacje będą przyjmowane przez organizatora wyłącznie w formie pisemnej i rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.

 

Prawa i obowiązki uczestnika szkolenia:

 1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Szkoleń.
 2. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na użyczenie swojego wizerunku w formie zdjęć wykonywanych podczas szkolenia, w którym uczestniczył oraz na ich publikację w materiałach marketingowych i informacyjnych o szkoleniach.
 3. Uczestnik jest odpowiedzialny finansowo za spowodowanie szkód w trakcie szkolenia i zobowiązany do pokrycia strat w ciągu 7 dni od dnia zakończenia szkolenia.
 4. Uczestnik zobowiązuje się do niespożywania alkoholu i innych środków odurzających.
 5. Rejestracja na nośnikach elektronicznych treści i przebiegu szkolenia przez jego uczestników, dopuszczalna jest wyłącznie za zgodą prowadzącego szkolenie.

 

Prawa i obowiązki organizatora:

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z jednoczesnym zwrotem środków na rzecz wpłacających. Wpłacone kwoty mogą być też przeniesione na poczet innego szkolenia w zależności od decyzji wpłacającego.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu planowanego szkolenia bądź modułu w wyjątkowych okolicznościach, o czym uczestnicy szkolenia zostaną niezwłocznie poinformowani.
 3. W razie niemożności zorganizowania szkolenia z przyczyn niezależnych od osoby prowadzącej szkolenie (choroba lub inne zdarzenia losowe), organizator zastrzega sobie możliwość zmiany instruktora prowadzącego na instruktora posiadającego analogiczne kwalifikacje.
 4. Organizator ma prawo usunąć uczestnika z listy uczestników szkolenia w przypadku nieprzestrzegania „Praw i obowiązków uczestnika szkolenia” uwzględnionych w Regulaminie Szkoleń.
 5. Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych uczestników osobom trzecim.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy przez uczestnika w czasie trwania szkolenia oraz po jego zakończeniu. W sytuacjach nadzwyczajnych dotyczących organizacji szkolenia pociągających za sobą zwiększenie kosztów zorganizowania szkolenia, organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ceny szkolenia, co może nastąpić nie później niż 6 tygodni przed dniem rozpoczęcia szkolenia. Przesłanie formularza zgłoszeniowego oznacza potwierdzenie zapoznania się z niniejszym regulaminem i jego akceptację.
 7. Organizator zobowiązuje się dostarczyć materiały szkoleniowe
 8. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia niezbędnych pomocy potrzebnych do nauki metody.
 9. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia przerw kawowych podczas trwania kursu.